Skip to main content

More Maths GradsMae’r adnoddau yn yr adran hon wedi’u cynhyrchu gan more maths grads. Roedd more maths grads (MMG) yn brosiect tair blynedd a ariannwyd gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr i ddatblygu, treialu ac arfarnu ffyrdd i gynyddu nifer y myfyrwyr sy’n astudio mathemateg ac annog grwpiau o ddysgwyr sydd heb gael eu cynrychioli’n dda mewn addysg uwch yn draddodiadol i gymryd rhan.

Mae MMG wedi bod yn cydweithio hefyd â Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru i gyfieithu a lledaenu’r adnoddau sydd ar gael ganddo eisoes ledled Cymru. Mae’r rhan hon o’r wefan yn caniatáu i’r deunyddiau hyn gael eu gweld a’u lawrlwytho ar-lein. Mae’n cynnwys proffiliau gyrfa, adnoddau addysgu, posteri a thaflenni a hefyd Mpegs. Mae’r adnoddau hyn wedi’u lledaenu i bob ysgol uwchradd, coleg a phrifysgol yng Nghymru ar ffurf copi caled drwy brosiect ‘Mathemateg mewn bocs’. Mae dau fersiwn o’r adnoddau yn yr adran hon, un mewn lliw ac un mewn du a gwyn sy’n addas ar gyfer yr argraffydd.

Hefcw

The resources in this section have been produced by more maths grads. more maths grads (MMG) was a three-year project funded by the Higher Education Funding Council for England to develop, trial and evaluate means of increasing the number of students studying mathematics and encouraging participation from groups of learners who have not traditionally been well represented in higher education.

MMG has also been working with the Higher Education Funding Council for Wales to translate and disseminate its existing resources throughout Wales. This section of the website allows for this material to be viewed and downloaded online. It contains career profiles, teaching resources, posters and leaflets and also Mpegs. These resources have been disseminated to all secondary schools, colleges and universities throughout Wales in hard copy format via the ‘Maths in a box’ project. The resources in this section are in two versions, in colour as well as in printer friendly black and white.